Årsbrev

Årsbrev fra bestyrelsen

 

Januar 2018

 

 

Kære medlemmer og borgere i ”Egebjerg Sogn”

 

2017 blev på alle områder et positivt år for Egebjerg Kultur- og Forsam-lingshus, først og fremmest fordi renoveringsprojektet af huset blev en realitet.

Vi søgte "Pulje til Landsbyfornyelse", hvis formål bl.a. er at kunne yde støtte til istandsættelse af fx klimaskærm og energiforbedrende foran-staltninger i forsamlingshuse, og fik tilsagn om støtte fra Odsherred Kommune i juli måned. Sammen med egne midler og støtte fra Odsherred Brandassurance G/S Fond, kunne projektet komme i gang.

Her ved årsskiftet er taget næsten færdigt. De gamle eternitplader er udskiftet med nyt tagpaptag og en hårdt tiltrængt isolering er samtidig etableret. Lige efter nytår bliver de resterende døre og vinduer udskiftet. Hermed bliver huset fremtidssikret.

 

Bestyrelsen håber at alle medlemmer fortsat vil støtte huset, og derved gøre det muligt også fremover at vedligeholde og forbedre det.

 

Det årlige kontingent er uændret 200 kr., dog 100 kr. for pensionister. Kontingentet bedes indbetalt direkte på vores konto i Sparekassen Sjælland - reg. nr. 0539 konto 0002000344. Husk at anføre navn og adresse.

Det er også muligt at betale kontant ved henvendelse i forsamlingshuset til Torben.

Nye medlemmer er meget velkomne, og ekstraordinære bidrag ligeledes, idet vi har gang i mange projekter i øjeblikket.

 

Vi fik mange e-mailadresser fra vore medlemmer sidste år i forbindelse med betaling af kontingent. Men vi mangler stadig en del. Derfor opfordrer vi igen i år til at meddele os din e-mailadresse, når du/I indbetaler kontingentet.

Til dem, som allerede har givet os e-mailadresse, sender vi i år årsbrevet på mail.

 

Aktivitetsniveauet fra de lokale foreninger er fortsat højt. Huset er i 2017 benyttet til badminton, Egebjerg skytteforening, gymnastik/LOF, yoga/Egebjerg Idrætsforening, Nykøbing Seniordanse-forening, Egebjerg Pensionistforening, Egebjerg Bylaug og Egebjerg Event. Der har været afholdt 8 gymnasiefester i 2017.

 

Den nuværende aktivitetstilskudsordning udløber ultimo 2017, men en ny aftale er under udarbejdelse. Bestyrelsen er meget glade for at Odsherred Kommune ser positivt på ordningen, så de lokale foreninger stadig kan benytte huset.

 

Vi har i igen i 2017 oplevet at Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus er et populært sted at holde fester og andre private sammenkomster. Bestyrelsen er specielt glade for den lokale opbakning til huset, idet mange lokale benytter huset til fest. Den private udlejning er i høj grad medvirkende til den gode økonomi.

 

Husets egne arrangementer:

Madklubben og Jens "Kok" havde igen sørget for rigtig god mad til årets spiseaften. 119 gæster mødte op, som udover maden fik god underholdning. Alt i alt igen en succes. Tak til madklubben og til Jens for den store hjælp til dette arrangement.

I 2018 bliver spiseaftenen den 3. februar, hvor vi igen håber på stor lokal deltagelse.

Bankospillet i november måned gik rigtig godt. 126 forventningsfulde spillere mødte op til gavebankospillet; og vi sender en venlig tak til alle gamle og nye sponsorer for deres opbakning.

Fastelavn blev igen, i samarbejde med kirken, afholdt i forsamlingshuset. En god tradition der er værd at fastholde.

 

Nye opgaver venter i 2018. Der er hele tiden noget at se til ved huset. Målet i 2018 er at få givet salen et løft. Bl.a. med ny udsmykning på væggene. Som nævnt i Egebladet håber bestyrelsen at modtage mange forslag på fotos af lokalområdet, til ophængning i salen.

 

Bestyrelsen vil gerne sige til TAK til alle, der har støttet op om Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus, hvad enten det har været økonomisk eller praktisk hjælp. Og en speciel stor tak til Torben Møngaard for det store arbejde du gør for huset.

 

 

Generalforsamling marts 2017

Generalforsamling 2017

Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus

28. september 2017

 

Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus, Ved Kirken 4, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sjælland

Tlf: 21 57 30 64